Privacybeleid van Klasse-RT  Remedial Teaching op maat en meer!

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die  Klasse-RT  van haar opdrachtgevers verwerkt.

Opdrachtgevers van  Klasse-RT geven door middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging opdracht tot het uitvoeren van werkzaamheden. Met het ondertekenen van de opdrachtbevestiging geeft de opdrachtgever uitdrukkelijk toestemming om persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.

Dit privacybeleid zal door Klasse-RT aan opdrachtgever  schriftelijk worden overlegd. Tevens wordt er doorverwezen naar de website www.klasse-rt.

 

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Klasse-RT, Delst 45, 5388 ST Nistelrode  0412-617144 / 06-17188290
KvK 17228847
De functionaris gegevensbescherming is APJM Maas-Dereumaux, directeur/eigenaar van Klasse-RT.

 

2. Welke gegevens verwerkt Klasse-RT en voor welk doel

In het kader van een opdracht worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

Intakeformulier:

  1. Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van ouders en kind ten behoeve van een goede communicatie gedurende het traject.
  2. Overige persoonskenmerken die nodig zijn om een goed begeleidingstraject op te kunnen stellen. Denk hierbij aan geslacht, geboortedatum, nationaliteit, maar ook gedragskenmerken, schoolresultaten en medische informatie die de ouders naar eigen inzien van belang achten en voor/tijdens of na het intakegesprek overhandigen.
  3. Persoonskenmerken van de ouders en broers en zusjes, zoals genoemd kunnen tevens van belang zijn voor het opstellen van een goed begeleidingstraject. Voortgang en observaties tijdens het traject om zo de ontwikkeling van het kind goed te kunnen blijven volgen en er op te anticiperen en indien nodig een goed onderbouwd verslag te kunnen maken.
  4. Mailadressen en telefoonnummers van de contactpersonen op school ten behoeve van contact tijdens het traject. Ouders worden hier ten allen tijde van de op hoogte gesteld.
  5. Telefoonnummer van de huisarts om contact te zoeken in geval van nood.


3.
Bewaartermijnen

Klasse-RT verwerkt en bewaart persoonsgegevens gedurende de duur van de overeenkomst. Na beeindiging van het begeleidingstraject wordt het papieren dossier vernietigd en het digitale dossier verwijderd.

Telefoonnummers en e-mailadressen blijven bewaard in het bestand ten behoeve van eventuele nazorg.


4. Beveiligingsmaatregelen, verwerkers en systeembeheerders

4.1      Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Klasse-RT passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Digitale informatie wordt opgeslagen op de harde schijf en is afgeschermd met een wachtwoord. Maandelijks wordt alle informatie opgeslagen op een externe harde schijf welke veilig is opgeborgen en is afgeschermd met een wachtwoord. Via een beveiligde verbinding middels inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord naar een vast IP-adres zijn data te raadplegen. Mobiele apparatuur is beveiligd met wachtwoord. Gegevens op papier worden bewaard in een afgesloten ruimte.

4.2      Voor de verwerking van de persoonsgegevens ten behoeve van de administratie maakt Klasse-RT gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker heeft Klasse-RT een verwerkersovereenkomst.

4.3      Voor netwerkbeheer maakt Klasse-RT gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker heeft Klasse-RT een verwerkersovereenkomst.

4.4      Klasse-RT vermeldt in principe nooit namen van leerlingen in mailcorrespondentie of berichten via Whatsapp of andere communicatiekanalen.


5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

5.1      Via een formeel verzoek kunnen persoonsgegevens die worden gebruikt voor eerdergenoemde doeleinden worden ingezien, gewijzigd of verwijderd. Klasse-RT  zal het verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2      Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met APJM Maas-Dereumaux directeur/eigenaar van Klasse-RT.

5.3      Indien u klachten heeft over de wijze waarop Klasse-RT  persoonsgegevens verwerkt of verzoeken behandelt, kan contact opgenomen worden met de functionaris gegevensbescherming. Ernstige datalekken worden gemeld aan autoriteit persoonsgegevens.

5.4      Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan jeaninemaas@klasse-rt.nl


6.Wijzigingen

Dit privacybeleid kan door Klasse-RT worden gewijzigd. Bij een volgend contact zal het vernieuwde privacybeleid worden overlegd.

 

Nistelrode, 25 mei 2018

Download hier de privacy verklaring als PDF